VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné a reklamačné podmienky

 

Prevádzkovateľom internetového a zásielkového obchodu www.laviefashion.sk je BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o., IČO: 31667104, DIČ: 2020500570, IČDPH: SK2020500570, zapísaný V Obchodnom registri Krajského súdu Košice I, Oddiel s.r.o., Vložka číslo 2682/V, číslo živnostenského registra 808-3470, vydaného Obvodným úradom Rožňava, odborom živnostenského podnikania.

Vymedzenie pojmov

Predávajúci – BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o., IČO: 31667104, prevádzkovateľ      e-shopu: www.laviefashion.sk

Kupujúci fyzická, alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
Objednávka kúpna zmluva (faktúra) na základe, ktorej je realizovaný predaj a dodanie tovaru.
Tovar produkty, alebo služby v ponuke e-shopu www.laviefashion.sk

Kupujúci - sa rozumie osoba, ktorá poskytnutím svojich kontaktných údajov prevádzkovateľovi internetového obchodu www.laviefashion.sk a objednávkou realizuje kúpu tovaru a stáva sa registrovaným užívateľom tohto internetového obchodu.

Orgán dozoru a dohľadu:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj 
Vrátna 3, 043 79  Košice 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 055/6220 781 

l. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, ktoré od vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky a neposkytujeme ich tretím osobám. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje sú u nás zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany sa nebudú inak komerčne využívané. Pri registrácii máte možnosť zvoliť si zasielanie informácií o novinkách alebo iných marketingových informáciách od predávajúceho. Sú využité výlučne na úkony spojené s vybavovaním vašej objednávky v našej firme a odosielaním prostredníctvom prepravnej spoločnosti GLS General Logistic Systems Slovakia s.r.o.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti kupujúceho doručenej predávajúcemu odstrániť z databázy.

Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Na ochranu osobných údajov kladieme najväčší dôraz! 

ll. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.laviefashion.sk, sú pre obidve zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými i reklamačnými podmienkami.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií alebo pri realizácií objednávky.
Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vznikne odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s obchodnými podmienkami a porozumel im. Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u predávajúceho len prostredníctvom internetového obchodu www.laviefashion.sk

lll. Ceny tovaru

Ceny uvedené v internetovom obchode www.laviefashion.sk sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade výraznej zmeny peňažných kurzov. Cena tovaru je uvedená s DPH. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Kúpna cena

 • Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
 • V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
 • Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 • V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 • V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.
 • V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.
 • Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
 • Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 • Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

lV. Zrušenie objednávky

 • Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku pred jej záväzným potvrdením kedykoľvek aj bez udania dôvodu.
 • Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku po jej záväznom potvrdení v prípade, ak predávajúci nesplnil svoju povinnosť dodať tovar v  dohodnutej alebo dodatočne komunikovanej lehote.
 • Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku po jej záväznom potvrdení aj bez uvedenia dôvodu, do okamihu, kým tovar nebol odoslaný na adresu kupujúceho.
  V prípade, že kupujúci zaplatil  časť alebo celú cenu, bude mu táto suma vrátená v lehote 15-tich dní od stornovania objednávky.
 • Zrušenie objednávky realizujte prosím na tel.č.: 0907 489 535 alebo

e-mail: shoplaviefashion@gmail.com

V. Spôsoby platby  

 • Dobierka -  kupujúci si objedná tovar, platbu vykoná pri prebratí tovaru od prepravnej spoločnosti v hotovosti alebo platobnou kartou. V tomto prípade si predávajúci účtuje poplatok podľa výšky objednávky.
 • tovar odosielame na dobierku v rámci SR a ČR,
 • objednávka do 80 EUR - poštovné 3,50 €,
 • objednávka nad 80 EUR /vrátane/ - poštovné 0 €,

V prípade, že si kupujúci tovar objedná formou dobierky a tovar si neprevezme, pri ďalšej objednávke mu tovar bude zaslaný až po úhrade danej sumy prevodom na účet!

 • Bankový prevod – kupujúci si objedná tovar; suma, číslo účtu a variabilný symbol pre bezhotovostný prevod budú zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenej v objednávke,
 • kupujúci uskutoční úhradu prevodom na účet predávajúceho v lehote max. do 3 pracovných dní. Po prijatí platby predávajúci vyskladní a odošle tovar prepravnou spoločnosťou. Informácia o odoslaní tovaru bude zaslaná kupujúcemu e-mailom,
 • objednávka do 80 EUR - poštovné 3,50 €,
 • objednávka nad 80 EUR /vrátane/ - poštovné 0 €.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu sumu za tovar bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá suma pripísaná na účet predávajúceho.

Pri objednaní tovaru do zahraničia kontaktuje predávajúceho formou emailu shoplaviefashion@gmail.com alebo telefonicky. Za tovar sa platí vopred bankovým prevodom max. do 3 prac. dní od objednania. Pri tomto spôsobe platby je kupujúcemu zaslaný tovar po pripísaní celej sumy tovaru uvedenej v objednávke spolu s poštovným na účet predávajúceho. Predávajúci si účtuje poštovné podľa cenníka GLS General Logistic Systems Slovakia s.r.o. pre zahraničné doporučené zásielky podľa hmotnosti zásielky.

 

Vl. Doprava a expedičné náklady

 • v prípade objednávky nad 80 EUR je poštovné zdarma,
 • predávajúci odosiela tovar prostredníctvom prepravnej spoločnosti GLS General Logistic Systems Slovakia s.r.o.,
 • tovar bude doručený kupujúcemu do 1-3 pracovných dní od jeho expedovania. V okamihu expedovania zásielky budú kupujúcemu doručené informácie na e-mail. Pri nečakaných okolnostiach sa môže doba dodania predĺžiť. V takomto prípade bude kupujúci vopred upozornený e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty jeho/jej tovaru a bude mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku. 
 • po odoslaní objednávky, bude kupujúcemu zaslaný potvrdzujúci mail, v prípade, že tovar do 3 dní od odoslania nebude doručený, kontaktujte prosím predajcu. Pomocou čísla zásielky,  bude zásielka vyhľadaná a zistený dôvod nedoručenia bude riešený.
 • v prípade, že predávajúci nebude zastihnutý kuriérom na uvedenej adrese, bude zásielka doručená nasledujúce pracovné dni s tým, že kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný SMS správou alebo e-mailom, maximálne do 7 dní.

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky na adresu v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky,
 • dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas manipulácie u prepravnej spoločnosti,
 • predávajúci dodá objednaný tovar na miesto určené kupujúcim,
 • za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto dodania určené kupujúcim,
 • tovar sa dodáva spolu s daňovým dokladom,
 • v prípade, že predávajúci odošle omylom iný druh tovaru, alebo v inej veľkosti, ako bolo kupujúcim objednané, vráti predávajúci kupujúcemu celú sumu, ktorú kupujúci za objednávku zaplatil vrátane poštovných a balných nákladov, ktoré vznikli zákazníkovi po odoslaní zásielky späť predávajúcemu,
 • predávajúci si vyhradzuje právo v závislosti na charaktere objednávky (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri vyššej cene objednávky (80 eur ) a viac  žiadať kupujúceho o platbu vopred na účet, ktorá musí byť uskutočnená do 24 hodín od objednania kupujúcim,
 • predávajúci vyhradzuje právo na autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade neuskutočnenej autorizácie objednávateľom, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.


Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou,
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa,
 • za poškodenie zásielky zavinené  prepravnou spoločnosťou,
 • nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku udalostí, ktoré sa nedali predvídať.

 

Kupujúci sa zaväzuje:

 • kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho v internetovom obchode www.laviefashion.sk,
 • kupujúci prehlasuje, že s obchodnými podmienkami je oboznámený, sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať,
 • kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov,
 • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci na základe záväznej objednávky zásielku na dobierku neprevezme z rôznych dôvodov, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške  20 Eur. Kupujúcemu budú zaslané všetky potrebné informácie a možnosti zaplatenia zmluvnej pokuty doporučene na adresu ktorú uviedol pri objednávke, s povinnosťou uhradenia do 5 kalendárnych dní. V prípade, že kupujúci pokutu neuhradí, pohľadávka bude postúpená tretej strane, ktorá ju bude mimosúdnou cestou vymáhať. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie objednávky, je povinný uhradiť náklady prvého pokusu o doručenie, ako aj opätovného doručenia objednávky.
Pri nedodržaní týchto podmienok a zásad korektného správania si predávajúci vyhradzuje právo už viac neuskutočniť kúpno-predajný vzťah.

VII. Výmena a vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru:

V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote žiadosť o odstúpení od nákupu tovaru spolu s originálom dokladu alebo jeho kópiou o kúpe doručený predávajúcemu. Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením predávajúcemu, preto sa doporučuje, aby kupujúci zasielal tovar spať prostredníctvom doporučenej zásielky a poistený. Predávajúci neprevezme tovar vrátený späť na dobierku. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v porušenom stave je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar, poškodený tovar a pod.). Náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu je predávajúci oprávnený odrátať si zo sumy, ktorá má byť kupujúcemu vrátená titulom odstúpenia od kúpnej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy môže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie vyplnením a zaslaním formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy na email: shoplaviefashion@gmail.com

Postup pri vrátení tovaru:

 • kupujúci informuje predávajúceho o vrátení tovaru SMS správou alebo e-mailom,
 • do správy je potrebné zadať číslo objednávky, faktúry a dôvod vrátenia,
 • kupujúci zašle tovar na adresu predávajúceho doporučene najneskôr do 14 dní od jeho doručenia,
 • kupujúci uvedie číslo účtu - ak si praje vrátiť peniaze bankovým prevodom,
 • v prípade, ak si kupujúci praje vrátiť peniaze späť formou poštovej poukážky, od sumy vráteného tovaru si predávajúci odpočíta poplatok slovenskej pošty a to:

Vrátená suma nepresahuje 30 EUR - Poplatok na Slovenskej pošte = 1 EUR

Vrátená suma presahuje 30 EUR - Poplatok na Slovenskej pošte = 1,20 EUR

 • kupujúci späť s tovarom zašle aj originál doklad o kúpe alebo jeho kópiu,
 • tovar bude zaslaný v pôvodnom obale, tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil,
 • adresa pre odoslanie tovaru:

BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o.

Šafárikova 4072

048 01 Rožňava

POZOR:  Suma za vrátený tovar bude kupujúcemu vrátená za podmienky, že tovar nebol nepoužívaný! Ak budú na tovare zistené zjavné znaky nosenia (napr. zašpinenie make-upom alebo iné znečistenie, rôzne vône napr. parfum, cigaretový dym a iné), tovar bude obratom odoslaný späť na adresu kupujúceho na dobierku vo výške 3€!  Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude kupujúcemu vrátená suma za tovar na bankový účet alebo formou poukážky.

Predávajciú žiada, aby kupujúci neposielal vrátený tovar na dobierku ! 

V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb je predávajúci povinný vrátiť celú sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, spôsobom zvoleným zákazníkom. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim alebo ak bol tovar zasielaný do zahraničia so zvýšenou tarifou poštovného. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 

Postup pri výmene tovaru:

 • kupujúci informuje predávajúceho o vrátení tovaru SMS správou alebo e-mailom,
 • tovar bude zaslaný kupujúcim najneskôr do 14 kalendárnych dní od jeho doručenia,
 • kupujúci do správy predávajúcemu napíše meno, adresu, telefónne číslo, názov alebo kód produktu, veľkosť a farbu tovaru, za ktorý chce daný tovar vymeniť,
 • kupujúci späť s tovarom zašle aj originál dokladu o kúpe alebo jeho kópiu,
 • tovar bude zaslaný v pôvodnom obale, tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil,
 • adresa pre odoslanie tovaru:

BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o.

Šafárikova 4072

048 01 Rožňava

POZOR:  Tovar bude vymenený za podmienky, že nebol používaný! Ak budú na tovare zistené zjavné znaky nosenia (napr. zašpinenie make-upom alebo iné znečistenie, rôzne vône napr. parfum, cigaretový dym a iné), tovar nebude vymenený a kupujúci je povinný uhradiť všetky náklady. Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnená výmena tovaru. Vymenený tovar bude zaslaný kupujúcemu v čo najkratšom možnom termíne na adresu kupujúceho.
Náklady na prepravu tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. 
Je nutné dodržať hore uvedené základné podmienky.

VIII. Uplatnenie reklamácie

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od kuriéra skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie predávajúci odporúča zásielku nepreberať. V prípade poškodenia je nutné na mieste spísať s prepravcom zápis - protokol o zistených poškodeniach spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci aj napriek viditeľnému poškodeniu obalu balík prevezme, je to na jeho/jej vlastnú zodpovednosť. V uvedenom prípade si predávajúci vyhradzuje právo reklamáciu neuznať. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie prepravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po prešetrení a uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom.

Podľa občianskeho zákonníka č.150/2004 je na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky.
Ak kupujúci zistí chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, oznámi to predávajúcemu na e-mailovú adresu shoplaviefashion@gmail.com. Predávajúci poskytne kupujúcemu pokyny ako ďalej v uvedenom prípade postupovať. Po obdŕžaní informácií kupujúci zašle tovar spolu s originálom faktúry alebo jej kópiou na adresu uvedenú nižšie prostredníctvom Slovenskej pošty doporučene 1. triedou. Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu balíka spôsobenú prepravcom, preto sa doporučuje balík poistiť.

Adresa na odoslanie tovaru na reklamáciu:

BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o.

Šafárikova 4072

048 01 Rožňava

 

V prípade, že reklamácia bude uznaná, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom. O daných okolnostiach bude kupujúci informovaný do 5 pracovných dní od doručenia zásielky.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

Pri tovare, ktorý je potrebné zaslať na opravu výrobcovi si predávajúci vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený na www.laviefashion.sk. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná, pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením takejto reklamácie. 

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa,
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom,
 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy),
 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu,
 • mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný alebo tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.,
 • záruka sa taktiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.


V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.


Informácie pri uplatňovaní reklamácie:

 • na tovar predaný odo dňa 01. 04. 2004 platí zákonná záručná doba 24 mesiacov,
 • záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na vadu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena,
 • ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia novej veci, čiže po dobu 24 mesiacov,
 • ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne,
 • spotrebiteľ má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia veci predávajúcim. V prípade, že predávajúci túto zákonnú lehotu nedodrží, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či bude požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (§ 623 OZ),
 • pri odstrániteľnej vade má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 
 • predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
 • pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). Záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť,
 • pri uplatnení reklamácie je potrebné predložiť doklad o kúpe,
 • pri reklamáciách už použitého tovaru nemá spotrebiteľ právo na vrátenie už zaplateného poštovného, alebo na preplatenie nákladov spojených s doručením zásielky k predávajúcemu, 
 • spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu,
 • opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.

 

VlII. Neprevzaté dobierky

V prípade, že si kupujúci na základe záväznej objednávky zásielku na dobierku neprevezme z rôznych dôvodov, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške  20 Eur. Kupujúcemu budú zaslané všetky potrebné informácie a možnosti zaplatenia zmluvnej pokuty doporučene na adresu ktorú uviedol pri objednávke, s povinnosťou uhradenia do 5 kalendárnych dní. V prípade, že kupujúci pokutu neuhradí, pohľadávka bude postúpená tretej strane, ktorá ju bude mimosúdnou cestou vymáhať. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie objednávky, je povinný uhradiť náklady prvého pokusu o doručenie, ako aj opätovného doručenia objednávky.
Pri nedodržaní týchto podmienok a zásad korektného správania si predávajúci vyhradzuje právo už viac neuskutočniť kúpno-predajný vzťah.

IX. Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom Systému alternatívneho riešenia

 1. Kupujúci ako spotrebiteľ (nie „podnikateľ“) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na shoplaviefashion@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. V prípade, ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z., ktorými je orgán alternatívneho riešenia sporu a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa § 3 ods. 2 a § 5 ods. 2 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ust. §12 zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde vyčíslená hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Zoznam všetkých subjektov ARS zverejňuje Ministerstvo hospodárstva na stránke www.economy.gov.sk.

X. Osobitné ustanovenia 

 1. Právne vzťahy výslovne neupravené kúpnou zmluvou alebo týmito OP sa spravujú ustanoveniami príslušných všeobecných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, pričom zmluvné strany výslovne vylučujú aplikáciu viedenského Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Zmluvné strany sa v súlade s § 37e zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom dohodli, že o všetkých sporoch a nárokoch vyplývajúcich z tejto zmluvy budú rozhodovať slovenské súdy.
 2. Písomnosti a správy doručované prostredníctvom e-mailu sa považujú za doručené momentom úspešného odoslania  e-mailovej správy z e-mailovej schránky odosielateľa na e-mailovú adresu prijímateľa, okrem prípadu ak server odosielateľa doručí odosielateľovi správu o nemožnosti doručenia zasielanej e-mailovej správy prijímateľovi.

 

XI. Záverečné ustanovenia

 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.laviefashion.sk.
 • V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 • V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu podľa bodu VI. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa doručenia tovaru predávajúcemu podľa bodu VI. týchto všeobecných obchodných podmienok.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ alebo telefonicky.
 • Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 • Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení, v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho www.laviefashion.sk.